Höga bro

Sten har lagts till sten i ett för landet unikt byggnadsverk. Högebro, byggd i tekniken skalmursbro 13 meter lång och 7 meter hög, sätter fantasin i rörelse. Hur mycket möda har vid tiden för uppförandet krävts att bygga denna bro för hand? Vilken nytta hade människorna av den, förutom att ta sig över vattendraget? Kanske har platsen även fungerat som uppdämning vid den tid då skvaltkvarnar var vanliga. Rester av sådana finns nedströms bron.

Brons exakta ålder är okänd men den forna Gunnarsjövägen gick här redan på 1600-talet. 1820 reparerades bron vilket tyder på att den var gammal redan då. Den var i fullt bruk fram till 1917. Knappt 100 år senare ”upptäcktes” den gamla bron igen! På initiativ av Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag och Länsstyrelsen återfick bron sin forna glans genom omfattande restaurering och kunde återinvigas 2015 av landshövding Lena Sommestad.

Plats på karta: 7
Tillgänglighet: Bilskogsväg fram till besöksmålet liksom leden Höga bro i Kungsjölederna. Sittplatser finns. Regnskydd i anslutning.