Kungsäter – Gunnarsjö bygdelag

Årsmötet 2021 onsdag 3 mars

I år vi anordnade vi vårt årsmöte digitalt. Uppgifter om funktionärer i föreningen publiceras här under mars månad.

Ansvarar för platser och driver utveckling i bygden. Alla invånare i de båda orterna betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år.

Protokoll bygdelaget

Demokrati i bygdelaget

Bygdelaget verkar genom de stadgar som fastställdes vid bildandet 2009. Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för verksamheten.

Styrelse vald vid årsmötet 3 mars 2021:

Ordförande
Vakant
Kassör
Linnea Carlsson, 076-821 19 94, info@kungsatersbygden.se  
Sekreterare
Eva Olsson, 070-687 77 21, olsson_eva@hotmail.com
Övriga i styrelse
Per Torefalk, 076-310 20 23, info@kungsatersbygden.se 
Arne Johansson, 070-539 20 35, knallstorp@telia.com
Jenny Svensén, 076-016 20 70, esbjornared@gmail.com
Mikael Karlsson, 072-536 79 95, mikael.c.karlsson@sodra.com 

Suppleanter
Jörgen Larsson, 070-399 23 69, jorgen.larsson1969@outlook.com 
Veronica Lövgren, 072-277 21 28, pajjen73@hotmail.com
Johan Olsson, 073-332 97 71, tolycke@hotmail.se
Valberedning
Leni Forsberg, 070-292 13 20, nilsson.ronny@home.se
Ann-Sofie Borglund, 070-587 38 44, ann-sofie@industriunderhall.se
Revisorer
Kjell-Åke Gustavsson
Karl-Anders Hansson

Val av personer till Landsbygdsrådet
Mikael Karlsson, ordinarie
Björn Dahlén, ordinarie
Ann-Sofie Borglund, suppleant

Resurs, skötsel, uthyrning
Bo Wisfelt, Kjell Jonsson info@kungsatersbygden.se, Lennart och Monalis Karlsson

Övriga kontakter i föreningen
Bo-Göran Gustavsson (Kungsjöl.), 076-836 98 54, bgg.gustafsson@gmail.com
Bo Wisfelt (Kungsjölederna, fiber), 070-935 55 19, bo.wisfelt@gmail.com
Uno Karlsson, media, 070-839 83 74, info@unosloge.se
Kenneth Johansson (hemsida), 073-550 84 09, info@kungsatersbygden.se 

Stadgar för föreningen

Stadgar för Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag

§ 1                 Föreningens namn skall vara ”Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag”

§ 2                 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

§ 3                 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 4                 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, inte heller ansvar för föreningens skulder.

§ 5                 Medel för föreningens verksamhet skapas genom frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

§ 6                 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i februari. Kallelse till årsmöte sker via annonsering minst två veckor i förväg.

§ 7                 Styrelsen består av minst sju ledamöter och två suppleanter. Båda byarna skall vara representerade. Styrelsen väljs vid årsmötet, tre ledamöter på ett år, övriga på två år. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna närvarar alltid vid styrelsemöte.

§ 8                 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är tagna i majoritet enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 9                 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorsuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 10               Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

§ 11               Extra årsmöte ska hållas om 50 medlemmar alt. revisorerna alt. styrelsen så kräver.

§ 12               Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 13               Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till Röda Korset.

Dessa stadgar togs vid årsmötet 2008-02-19