Kungsäter – Gunnarsjö bygdelag

Ansvara för platser och driver utveckling i bygden. Alla invånare i de båda orterna betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år.

Demokrati i bygdelaget

Bygdelaget verkar genom de stadgar som fastställdes vid bildandet 2009. Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för verksamheten.

Styrelse vald vid årsmötet 24 februari 2019:

Ordförande 
Bo Wisfelt
bo.w@kungsatersbygden.se 

Vice ordförande

Michael Alfredsson
michael.a@kungsatersbygden.se

Sekreterare

Eva Olsson
eva.o@kungsatersbygden.se

Kassör

Per Warnström
per.w@kungsatersbygden.se

Ledamöter

Kjell Jonsson
kjell.j@kungsatersbygden.se

Arne Johansson
arne.j@kungsatersbygden.se

Jenny Svensén
jenny.s@kungsatersbygden.se

Mikael Karlsson
mikael.k@kungsatersbygden .se

Suppleanter

Eva-Maria Sandin
eva-maria.s@kungsatersbygden.se

Per Torefalk
per.t@kungsatersbygden.se

Johan Larsson
johan.l@kungsatersbygden.se

 

Ansvarar för platser och driver utveckling i bygden.

Alla invånare i de båda orterna betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år.

Stadgar för föreningen

Stadgar för Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag

§ 1                 Föreningens namn skall vara ”Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag”

§ 2                 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

§ 3                 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 4                 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, inte heller ansvar för föreningens skulder.

§ 5                 Medel för föreningens verksamhet skapas genom frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

§ 6                 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i februari. Kallelse till årsmöte sker via annonsering minst två veckor i förväg.

§ 7                 Styrelsen består av minst sju ledamöter och två suppleanter. Båda byarna skall vara representerade. Styrelsen väljs vid årsmötet, tre ledamöter på ett år, övriga på två år. Styrelsen är beslutmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna närvarar alltid vid styrelsemöte.

§ 8                 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är tagna i majoritet enligt styrelseprotokoll. Firmastecknare utses inom styrelsen.

§ 9                 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorsuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 10               Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

§ 11               Extra årsmöte ska hållas om 50 medlemmar alt. revisorerna alt. styrelsen så kräver.

§ 12               Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 13               Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till Röda Korset.

Dessa stadgar togs vid årsmötet 2008-02-19