Kungsäter – Gunnarsjö bygdelag

Årsmötet 2024-02-26

Mikael Karlsson valdes till ordförande för dagens årsmöte i föreningen.

Ansvarar för platser och driver utveckling i bygden. Alla invånare i de båda orterna betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år.

Demokrati i bygdelaget

Bygdelaget verkar genom de stadgar som fastställdes vid bildandet 2009. Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för verksamheten.

Styrelse vald vid årsmötet 26 februari 2024

Ordförande
Mari Haraldsson info@kungsatersbygden.se 

Kassör
Jessika Karlsson

Sekreterare
Jenny Larsson

Ledamöter
Arne Johansson, 070-539 20 35, knallstorp@telia.com
Jörgen Larsson, 070-399 23 69, jorgen.larsson1969@outlook.com
Johan Olsson, 073-332 97 71, tolycke@hotmail.se
Kim Jarl
Maria Andersson
Mikael Karlsson

Suppleanter
Anna Mattisson
Mariette Olsson
Annika Larsson

Valberedning
Bo Wisfelt, sammankallande
Bo-Göran Gustafsson
Linnea Carlsson

Revisorer
Karl-Anders Hansson
Per Warnström

Carina Johansson, Revisorsuppleant

Val av personer till Landsbygdsrådet
Mikael Karlsson
Ann-Sofie Borglund

Stadgar för föreningen

Stadgar för Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag

§ 1                 Föreningens namn skall vara ”Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag”

§ 2                 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

obunden, med syfte att verka för bygdens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.

§ 3                 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 4                 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, inte heller ansvar för föreningens skulder.

§ 5                 Medel för föreningens verksamhet skapas genom frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.

§ 6                 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i februari. Kallelse till årsmöte sker via annonsering minst två veckor i förväg.

§ 7                 Styrelsen består av minst sju ledamöter och två suppleanter. Båda byarna skall vara representerade. Styrelsen väljs vid årsmötet, tre ledamöter på ett år, övriga på två år. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna närvarar alltid vid styrelsemöte.

§ 8                 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är tagna i majoritet enligt styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 9                 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorsuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 10               Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

§ 11               Extra årsmöte ska hållas om 50 medlemmar alt. revisorerna alt. styrelsen så kräver.

§ 12               Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 13               Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till Röda Korset.

Dessa stadgar togs vid årsmötet 2008-02-19